Res Musica

Retsensentidele

Retsensiooni vorm →

Retsenseerimisprotsess: Res Musica laseb kõik artiklid topeltanonüümselt läbi vaadata kahel antud teemal/ valdkonnas pädeval retsensendil. Artikkel võetakse vastu kahe positiivse retsensiooni korral. Sõltuvalt retsensentide hinnangust on autoritel võimalus või kohustus tekst vastavalt retsensentide kommentaaridele ümber töötada. Vajadusel saadetakse see veel kord retsensentidele. Seejärel teeb toimetus lõpliku otsuse artikli avaldamise kohta.

Toimetuse liikmete artiklite retsenseerimisprotseduuri viivad läbi vastavalt teised toimetuseliikmed, tagamaks vajaliku anonüümsuse ja objektiivsuse.

Res Musica toimetus lähtub teadusajakirjanduse headest tavadest, toetudes COPE’i (Committee on Publication Ethics) juhendile (Codes of Conduct and Best Practice Guidelines), ning eeldab nende järgimist retsensentidelt ja autoritelt.

Ajakirja põhimõtted →